حداکثر اندازه پرونده: 128 MB.
حداکثر اندازه پرونده: 128 MB.