سطح آزمون

استاندارد

سوالات

18

زمان اجازه می دهد

15: 00 متر

چگونه مقایسه می کنید؟

2

تلاش ها

67٪

بهترین نتیجه شما

34٪

میانگین امتیاز شما

بدترین نتیجه شما

85٪

میانگین نمره ملی