ارزیابی مهارت های

مهارت خود را بسنجید تا ببینید از کجا شروع می کنید.

  • 20 سوال
  • 1 ساعت و 20 ثانیه
2

سوال 2 از 20

این فقط یک متن ساده است که برای این الگوی منحصر به فرد و عالی ایجاد شده است ، شما می توانید هر متن را جایگزین آن کنید. درد این است که آنها بدهی خواهند بود و برخی فرار می کنند ، اما به دفعات کار یک انسان خوب. به دلیل خطای خود یا عواقب یک مانع بزرگتر برای A ، آنها هرگز قادر نخواهند بود که در صفحه ثبات از او دریغ کنند

جواب شما:

توجه: می توان پاسخ های صحیح بسیاری به این سوال داد.