داشبورد Nav

داشبورد

دوره های ثبت شده

11

دوره های فعال

5

دوره های تکمیل شده

6

کل دانشجویان

300

کل چرخه ها

11

کل سود

289.12

کل فروش

  • فروش مستقیم
  • ارجاع فروش
  • فروش سهامداران

درآمد خالص

  • فروش این ماه

درآمد بر اساس مکان

ایالات متحده آمریکا

70٪

انگلستان

50٪

چین

40٪